Zamknij
REKLAMA

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta

00:35, 10.11.2018 | D.D
REKLAMA
Skomentuj

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta.

[.] zobacz

I. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe magisterskie – preferowana administracja;

3) wymagany staż pracy min. 2 lata;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

7) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa samorządowego:

* ustawa o samorządzie gminnym;

* ustawa o pracownikach samorządowych;

* znajomość instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

* znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

2) dobra organizacja pracy, terminowość, odpowiedzialność, dyspozycyjność, spostrzegawczość, umiejętność trafnego ustalania priorytetów, wysoka kultura osobista, odporność na stres oraz otwartość połączona z wyczuciem w dobieraniu tematów rozmowy;

3) znajomość oprogramowania komputerowego stosowanego w pracy biurowej: Microsoft Office, Microsoft Excel, Edytor Aktów Prawnych;

4) umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

5) posiadanie prawa jazdy kategorii „B”.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami projektów uchwał dla rady gminy i jej komisji oraz uzgadnianie ich z radcą prawnym;

2) Podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady Gminy sprawne kierowanie pracą Rady;

3) Wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesjami Rady i posiedzeniami Komisji w szczególności:

* kompletowanie projektów uchwał i innych materiałów pod obrady Rady i Komisji oraz przekazywanie ich radnym w terminie ustalonym z Przewodniczącym;

* sporządzanie list obecności z posiedzeń w celu naliczania diet;

* obsługa organizacyjna i kancelaryjna posiedzeń Rady i Komisji (w tym protokołowanie ich przebiegu);

* opracowanie przy współudziale Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji materiałów z obrad: projektów uchwał, wniosków oraz przekazywanie ich Wójtowi oraz jednostkom właściwym do realizacji.

4) Przekazywanie uchwał do organów nadzoru: Wojewody Śląskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego;

5) Prowadzenie rejestru i zbiorów: uchwał Rady Gminy, wniosków i interpelacji radnych oraz aktów prawa miejscowego;

6) przygotowywanie i organizowanie korespondencji zewnętrznej Biura Rady;

7) przygotowywanie opracowań analitycznych i statystycznych dotyczących działalności Rady i jej organów;

8) Przechowywanie dokumentacji Biura Rady z uwzględnieniem obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt;

9) Współpraca z samorządami lokalnymi, w szczególności gromadzenie i przechowywanie protokołów, uchwał oraz pozostałych materiałów z zebrań wiejskich.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1) pełny etat;

2) wynagrodzenie miesięczne – wynagrodzenie zasadnicze 2500,00 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego brutto);

3) praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na parterze.

V. Informacja o wielkości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

4) skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia; 6) kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźno w zakładce: "Nabór pracowników na wolne stanowiska");

7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

VII. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:

Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: [email protected], za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie SEKAP (www.sekap.pl) lub ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko samodzielnego referenta” do dnia 19 listopada 2018 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Miedźno).

VIII. Informacja o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:

Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko pracy powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz o szczegółach procedury konkursowej; Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźno, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Miedźno.

Miedźno, dnia 5 listopada 2018 r.

(UG Miedźno)

(D.D)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© klobuck365.pl | Prawa zastrzeżone